Leveret af Google OversætOversæt
Select language:

Indkaldelse til Generalforsamling i Hovedforeningen 2024 - Ørestad IF

Kære medlemmer, forældre, trænere og frivillige

I inviteres hermed til Ørestad IF Generalforsamling i Hovedforeningen 2024 tirsdag den 12. marts kl. 20:00 på Crowne Plaza Copenhagen Towers.

Til årets Generalforsamling har du mulighed for at få indflydelse på det kommende år for Ørestad IF. Her vil vi gennemgå årets regnskab samt budget, indkomne forslag fra vores forskellige afdelinger i Ørestad IF.

Da vi er en flerstrenget forening, vil der være repræsentanter fra gymnastik/dans/fitness, fodbold, håndbold, basket, løb og kampidræt.

I skal tilmelde jer via linket - arrangementet er gratis. Såfremt medlemmet er barn, kan forældrene tilmelde sig på barnets vegne.

Forslag til behandling under dagsordenens punkt 5 skal i underskrevet stand sendes til klubchef Henrik Paulsen, henrik.paulsen@orestadif.dk senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse. Forslaget skal begrundes skriftligt og indeholde et overslag over eventuelle konsekvenser for budgettet.

Regnskab, budget og indkomne forslag vil blive udsendt ugen op til Generalforsamlingen


DAGSORDEN:

1) Formalia
a) Valg af dirigent.
b) Valg af referent.
c) Valg af 1 stemmetæller.

2) Fremlæggelse og godkendelse af beretning fra bestyrelsen.

3) Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsregnskab.

4) Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder principper for fastsættelse af hovedkontingent.

5) Indkomne forslag.

6) Valg.
a) Valg af 1 revisor samt 1 revisorsuppleant.

7) Evt. behandling af indkomne forslag vedrørende udnævnelse af æresmedlemmer.

8) Eventuelt.

Bestyrelsen udsender senest 12 kalenderdage før generalforsamlingen per e-post den endelige dagsorden inklusiv indkomne forslag, det reviderede regnskab samt forslag til budget.

Vi glæder os til at se dig/jer.

Med sportslig hilsen

Hovedbestyrelsen

Hold i dag

Nyheder

Sponsorer

Instagram